Regulamin świadczenia usług przewozowych na statku pasażerskim “Odra Queen”

§1. Definicje

W niniejszym regulaminie poniższe terminy mają następujące znaczenia:

 • Warunki: Ogólne Warunki Korzystania z Usług Przewozowych na Statku “Odra Queen”.
 • Umowa: Umowa o świadczenie Usług, która obejmuje Warunki, zawarta między Przewoźnikiem a Pasażerem, działającymi bezpośrednio lub za pośrednictwem upoważnionych agentów, przedstawicieli lub pośredników.
 • Bilet: Dokument potwierdzający zawarcie Umowy między Przewoźnikiem a Pasażerem.
 • Przewoźnik:
  KJT SP. Z O.O.
  Wichrowe Wzgórza 76/4
  72-001 Siadło Dolne
  NIP: 8513270890
  REGON: 521305236
 • Pasażer: Osoba korzystająca z Usługi na podstawie Umowy.
 • Osoba Niepełnosprawna lub o Ograniczonej Sprawności: Pasażer będący osobą niepełnosprawną lub z ograniczoną sprawnością ruchową zgodnie z Rozporządzeniem (UE) Nr 1177/2010.
 • Bagaż: Rzeczy znajdujące się pod kontrolą lub w posiadaniu Pasażera.
 • Niezbędny Sprzęt Medyczny: Sprzęt medyczny i pomocniczy niezbędny dla Osób Niepełnosprawnych lub o Ograniczonej Sprawności.
 • Pies Asystujący: Specjalnie przeszkolony pies, oznakowany i zaszczepiony, niezbędny dla Osób Niepełnosprawnych lub o Ograniczonej Sprawności, posiadający stosowny certyfikat szkolenia i aktualne szczepienia.
 • Kosztowności: Wartościowe rzeczy lub dokumenty, takie jak środki płatnicze, biżuteria itp.
 • Przewóz: Usługa przewozu osób i ich bagażu na podstawie Umowy.
 • Usługa: Usługa przewozu osób i ich bagażu, świadczona przez Przewoźnika na Statku na podstawie Umowy.
 • Opłata: Cena za Przewóz lub Usługę.
 • Rozkład Rejsów: Zestawienie czasu rozpoczęcia i zakończenia Usług na trasach obsługiwanych przez Przewoźnika.
 • Cennik: Zestawienie Opłat i innych opłat związanych z Usługami w poszczególnych portach na trasach obsługiwanych przez Przewoźnika.
 • Statek: Statek “Odra Queen” wykorzystywany przez Przewoźnika do świadczenia Usług.
 • Siła Wyższa: Zdarzenia zewnętrzne poza kontrolą Przewoźnika, takie jak wojny, blokady, strajki itp.

 

 • §2. Postanowienia Ogólne
 • Warunki stanowią integralną część Umów zawieranych przez Przewoźnika w okresie obowiązywania.
 • Do Umowy i Warunków stosuje się prawo Rzeczypospolitej Polskiej oraz przepisy międzynarodowe, w szczególności Rozporządzenie (UE) Nr 1177/2010.
 • Streszczenia przepisów Rozporządzenia (WE) Nr 392/2009 oraz Rozporządzenia (UE) Nr 1177/2010 stanowią załączniki do Warunków.
 • Wszelkie spory będą rozstrzygane przez właściwy sąd powszechny w Szczecinie, chyba że postanowiono inaczej.

 

§3. Umowa i Przewóz

 • Przewoźnik zobowiązuje się do wykonania Usługi zgodnie z Umową i Warunkami.
 • Osoba dokonująca rezerwacji Biletu musi poinformować Przewoźnika o potrzebach Osób Niepełnosprawnych lub o Ograniczonej Sprawności.
 • Pasażerowie są zobowiązani do przestrzegania poleceń załogi i regulaminów Statku.
 • Przewoźnik zastrzega sobie prawo do odmowy przewozu Pasażera lub jego Bagażu w przypadku naruszenia Warunków lub przepisów bezpieczeństwa.

 

§4.  Rezerwacje i Opłaty

 • Rezerwacje mogą być dokonywane online, telefonicznie lub osobiście w biurze Przewoźnika.
 • Opłaty za Przewóz należy uiścić w terminie określonym przez Przewoźnika.
 • W przypadku chęci otrzymania faktury VAT za zakup biletu na miejscu, należy o tym fakcie poinformować przed dokonaniem płatności.
 • Opłatę za bilet zakupiony na pokładzie można uiścić za pomocą gotówki lub karty płatniczej.
 • Opłatę za bilet zakupiony przez Internet można uiścić kartą płatniczą, przelewem lub poprzez system szybkich płatności PayU.
 • Bilet zakupiony przez Internet zostaje automatycznie wysłany po jego opłaceniu, na adres e-mail podany przy zakupie, nie później niż w ciągu godziny od zatwierdzenia płatności.
 • Pasażer jest zobowiązany okazać przy wejściu na statek bilet zakupiony przez Internet w formie elektronicznej (na ekranie urządzenia mobilnego), lub wydrukowany w formie papierowej.

 

§5. Zwroty i Reklamacje

 • Zwroty opłat są możliwe zgodnie z obowiązującymi przepisami art. 27 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta.
 • Reklamacje należy zgłaszać drogą elektroniczną na adres: info@odraqueen.pl.

 

§6. Bagaż

  • Pasażerowie mają prawo przewieźć ograniczoną ilość Bagażu bez dodatkowej opłaty.
  • Bagaż podręczny musi być umieszczony w wyznaczonych miejscach na Statku.
  • Przewoźnik nie ponosi odpowiedzialności za Bagaż wartościowy, który nie został zgłoszony przed rejestracją na pokładzie Statku.

 

§7. Odpowiedzialność i Ograniczenia

 • Odpowiedzialność Przewoźnika za szkody wyrządzone Pasażerom ograniczona jest do wysokości określonej w obowiązujących przepisach.
 • Przewoźnik nie ponosi odpowiedzialności za szkody spowodowane Siłą Wyższą lub działaniami osób trzecich.

 

§8. Prawa Pasażerów z Niepełnosprawnościami

 • Przewoźnik zobowiązuje się do zapewnienia równego dostępu dla Osób Niepełnosprawnych lub o Ograniczonej Sprawności.
 • Pasażerowie mają prawo ubiegać się o pomoc w zakresie przewozu oraz korzystać z Niezbędnego Sprzętu Medycznego.

 

§9. Zmiany w Rozkładzie Rejsów

 • Przewoźnik zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w Rozkładzie Rejsów z powodu okoliczności od niego niezależnych.
 • W przypadku anulowania rejsu Pasażerom przysługuje zwrot opłaty lub możliwość korzystania z innej dostępnej usługi.

 

§10. Postanowienia Końcowe

 • Warunki mogą ulec zmianie zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
 • W sprawach nieuregulowanych niniejszymi Warunkami zastosowanie mają przepisy prawa polskiego.
 • Niniejsze Warunki wchodzą w życie w dniu 1 kwietnia 2024 roku i obowiązują do czasu wprowadzenia zmian.

Regulamin jest prawnie wiążący dla wszystkich Pasażerów korzystających z usług przewozowych na statku “Odra Queen”.

Optimized with PageSpeed Ninja